Kominík - Revizní technik spalinových cest

Kominík - Revizní technik spalinových cest

Seznam RTSC 2023

Vzdělávací program obsahuje kompletní přípravu na profesi Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H).
Absolvent je schopen provádět činnosti spojené s posuzováním návrhů na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, s návrhy a výpočty spalinové cesty,
provozní kontrolou a zkoušením spalinových cest, prováděním tlakových a kouřových zkoušek spalinových cest, prováděním výchozích revizí
spalinových cest. Pro výkon těchto činností využívá znalostí z oblastí technické zobrazování, stavební technologie a předpisů a norem pro stavbu
a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv.

Cíle

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem
profesní kvalifikace 36-024-H (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Kompetence

Kompetencemi rozumíme schopnosti a znalosti, které jsou předpokladem pro profesionální výkon práce v dané činnosti.
Rozvoj hodnotové orientace absolventů je směřován především na hlediska důležitá při výkonu práce.

Poznámka

Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky
před podáním žádosti o zkoušku. Aktivita se koná po naplnění minimálního počtu účastníků.

Formální výstup

Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Seznam_RTSC_2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty