Kominík

Kominík

Obor Kominík je velmi starým řemeslem, jehož faktický zrod sahá do doby antiky. Císař Rudolf II. jako první panovník v Českých zemích a v Markrabství
Moravském vydává dědičný patent pro výkon kominického řemesla (Mestkomínové, Cidiči komínův). Od této doby až do roku 1952 byli kominíci jako
silná cechovní organizace činní ve svém samostatném oboru. V roce 1952, po předcházející agitační akci, všichni mistři vstupují do Komunálních služeb
pod vedením Národních výborů. I v této době se však udržuje původní organizační struktura kominických rajonů - úseků.

Po roce 1990 jsou kominické úseky, které byly stvrzeny v koncesních listinách jednotlivých podnikajících mistrů de fakto zrušeny. Nastává období živelnosti
a chaosu, ve kterém kominické řemeslo začali na základě nevhodných zákonů vykonávat lidé bez patřičné kvalifikace. Došlo k masivnímu poškozování
zákazníků nedodržováním technologických postupů a stavebních předpisů. Toto řemeslo začalo mizet a v době od roku 1990 do nedávna se mohly počty
pracovníků vyučených v oboru počítat pouze na několik málo desítek v celé republice. Začal růst počet otrav oxidem uhelnatým a škody na majetku
v důsledku zahoření šly do desítek milionů. Zařazením kominického řemesla do systému Národních kvalifikací byl dán předpoklad pro zachování a další
zvyšování odbornosti tak starého a doposud váženého řemesla.

Výuční list získá zájemce po složení tří základních kvalifikačních (níže jmenovaných) zkoušek. Naše Střední škola stavebních řemesel vytvořila předpoklady
pro získání potřebných kvalifikačních předpokladů zbudováním samostatného pracoviště a jeho vybavením, potřebnými pomůckami a přístroji.
Jedná se o systémové komíny, pracoviště montáže spalinových cest, pracoviště pro diagnostikování a opravy komínových závad a pracoviště pro měření
účinnosti spalování a provádění revize spalinových cest. Kominík už nadále nebude pouze cidič komínů, ale v širokém spektru odborně vzdělaný řemeslník
se znalostí moderní vytápěcí techniky a nejnovějších stavebních postupů v konstrukcích komínů.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Kominík (kód: 36-56- H/01)

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Povolání: Kominík

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečnou zkoušku z oboru Kominík (kód: 36-56- H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících
profesních kvalifikací:

Kominík/kominice - Montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)

Kominík/kominice - Měření spalin (kód: 36-023-H)

Kominík/kominice - Kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)

 

Po získání výučního listu a splnění podmínek daného standardu potřebné praxe (5 let práce v oboru, z toho poslední 3 roky před požádáním o PK)

Kominík - Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Jihomoravský kraj Aktivní projekty