Strojní mechanik

Strojní mechanik

Strojní mechanik je obor v oblasti ručního a strojního zpracování kovů. Strojní mechanik disponuje dovednostmi pro výkon povolání ve výrobě a opravárenství, veřejných službách, v opravách a servisování strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, zemědělství aj. odvětvích průmyslu.

Odborné kompetence absolventa oboru Strojní mechanik:

Využívá znalostí o různých druzích materiálů, používaných nástrojů a zařízení, technologických postupů.

Používá přiměřené technické prostředky (nástroje, stroje, zařízení a nářadí, materiál a pomůcky).

Dokáže zvolit technologický postup, volbu správných materiálů.

Umí zvolit a používat vhodné měřidla, kontrolní prostředky a zařízení.

Čte výkresy a umí pracovat s technologickou dokumentaci k výrobě, zpracovává jednoduché náčrty k doplnění dokumentace a používá jí při výrobě.

Je schopen provádět montáže a demontáže strojů a zařízení.

Zhotovuje různé konstrukce staveb, dokáže zpracovávat materiálové polotovary (tyčový materiál, plechy apod.).

Provádí jednoduché práce na obráběcích strojích (broušení, soustružení, frézování), pracuje s ručním elektrickým nářadím.

Zvládá spojování kovových i nekovových materiálů (svařování, pájení na tvrdo, na měkko, lepení apod.).

Je znalý dodržování BP a PO, při provádění prací.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Strojní mechanik (kód: 23-51-H/01)

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Povolání: Strojní mechanik – zámečník

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce

Závěrečnou zkoušku z oboru Strojní mechanik (kód: 23-51-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Opravář/opravářka strojů a zařízení (kód: 23-001-H)

Montér/montérka ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)

Zámečník/zámečnice (kód: 23-003-H)

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty