Aktivní ESF


Multifunkční prostor pro odborný výcvik na výuku modulových zdících systémů a dřevodomků

Projekt je spolufinancovám Evropskou unií.

Předmětem projektu je vybudování nového objektu pro odborný výcvik pro stavební profese zaměřený na progresivní metody modulových systémů.
Cílem je zlepšit připravenost absolventů stavebních oborů a sladění jejich dovedností s potřebami trhu práce.

 

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, se zapojila do projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II (také jen „Centrum pro cizince Brno“). Projekt (AMIF/10/01) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu.  Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince Brno poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. V rámci projektu poskytujeme odborné pracovní poradenství zaměřené na trh práce a podnikání.

Více informací o projektu zde

 

 

 Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje

Projekt je financován Evropskou unií a Jihomoravským krajem

Projekt je zaměřen na výstavbu a vybavení specializovaného objektu pro modernizaci odborného teoretického vyučování a odborného výcviku žáků školy s uplatněním ve stavebnictví a dřevozpracujících oborech. Řeší tak nevyhovující situaci v plné míře pro obory kominík, mechanik plynových zařízení a instalatér, velmi významně pro obory zedník, zedník - obkladač a montér suchých staveb a částečné míře i pro obory tesař, truhlář, klempíř, pokrývač, a strojní mechanik - zámečník.

Unikátní přidanou hodnotou projektu je zejména možnost komplexního pojetí vzdělávání v profesích technik plynových zařízení , kominík, instalatér a návazností ostatních stavebních profesí. Nový 5-osý CNC obráběcí stroj umožní realizovat praktický výcvik na technologické úrovni současné praxe. Vybavení střediska zlepší připravenost absolventů výše uvedených oborů na reálné problémy praxe, povede ke zvýšení jejich zaměstnavatelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce.

Realizátorem projektu je Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy.

Polygram - podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jimohoravském kraji

Je spolufinancovám Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny
na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče
a veřejnost. Projekt je průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a síťuje další
spolupracující subjekty.

pdf Informace o projektu

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

pdf Informace o projektu

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty