Tiskopisy, žádosti, formuláře

Tiskopisy, žádosti, formuláře

Informace pro zájemce o vydání duplikátů výučních listů, vysvědčení a potvrzení o studiu nebo vzdělávání v minulosti

Informace k vydávání duplikátů a potvrzení si můžete přečíst pdf zde.

Formulář žádosti o vydání druhopisu

Formuláře žádostí pro rodiče a žáky ke stažení

Termín podání žádostí:

Žádosti, které je možné stáhnout si níže, podávají zákonní zástupci nezletilých žáků a sami žáci zletilí řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů do 30. září každého školního roku. Ředitel může vyhovět pouze žádosti, která je odůvodněná podle následujících instrukcí a která obsahuje všechny potřebné a předepsané přílohy. 

Žádost o povolení individuální studijního plánu.

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. V tomto případě je v individuálním vzdělávacím plánu určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem.

Ředitele naší školy lze počínaje školním rokem 2013/2014 požádat o povolení individuálního vzdělávacího plánu v následujících případech:

vrcholový sportovec - přikládá se vyjádření sportovního oddílu

mimořádně nadaný student nebo student se specifickými vzdělávacími potřebami - přikládá se vyjádření pedagogicko-psychologické poradny

student s vážnými zdravotními problémy (dlouhodobá nemoc atd.) - přikládá se vyjádření lékaře

žák se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávaný formou individuální integrace - přikládá se vyjádření školského poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny

Žádosti bez příslušné přílohy není možné vyhovět. Z jiných než výše uvedených důvodů není možné o povolení individuálního vzdělávacího plánu žádat.

Žádost o uznání předchozího vzdělání

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání žáka, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Za ucelené dosažené vzdělání žáka se považuje vzdělávání ve střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, které je doloženo dokladem o jeho úspěšném ukončení nebo jiným prokazatelným způsobem. Doklad o úspěšném ukončení vzdělávání v zahraničí musí být opatřen nostrifikační doložkou nebo osvědčením o rovnocennosti dosaženého vzdělání.

Za částečné vzdělání žáka se považuje absolvování pouze některých ročníků jiné střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí, či jiné vzdělávání, zejména v odborných kurzech nebo jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

K žádosti o uznání předchozího vzdělání je nutné podle zásad uvedených výše předložit příslušné dokumenty o absolvování předchozího vzdělání.

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova

V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře.Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

K žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova se přikládá doporučení příslušného lékaře.

Žádost o povolení pozdějšího příchodu (dřívějšího odchodu) do (z) vyučování

Žádost je možné podat pouze v odůvodněném případě špatně navazujících spojů hromadné dopravy. Přikládá se k ní písemný souhlas třídního učitele a vyučujících ve všech hodinách, kterých se žák kvůli pozdějšímu příjezdu nebo dřívějšímu odjezdu nezúčastní.

Žádost o uvolnění z teoretického vyučování – odborného výcviku

Jihomoravský kraj Aktivní projekty