Strojní mechanik - zámečník

Strojní mechanik - zámečník

Kód oboru: 23-51-H/01

3 leté studium 

1 leté zkrácené studium 

Žáci se naučí ručně a strojní opracovávat  kovy řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, údržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, absolvují kurz svařování.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Výpočetní technika

Technická příprava výroby, včetně technické dokumentace

Technologie výroby, druhy materiálů a jejich použití

Strojnictví, strojírenská technologie

Ruční zpracování a strojní obrábění kovových materiálů – řezání, pilování, vrtání, pájení, broušení, soustružení, frézování

Výroba, montáž a demontáž kovových konstrukcí

Montáž, údržba a opravy strojních zařízení

Svářečské kurzy

Uplatnění absolventa

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

V oblasti stavebnictví, strojírenství, zemědělství, dopravě

Ve výrobních, montážních a opravárenských provozech

Zhotovování a sestavování jednotlivých součástí a funkčních celků různých strojů, zařízení a konstrukcí, při jejich uvádění do provozu, při provádění jejich běžné údržby, diagnostikování jejich závad a při jejich opravování

Opravy a údržby strojů a zařízení v nestrojírenských odvětvích

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty