Sociální pracovník

Sociální pracovník

Náplň činnosti:

Poskytování individuálních konzultací žákům v rámci výchovného poradenství

Poskytování individuálních konzultací žákům na základě jejich žádosti

Posykování konzultací zákonným zástupcům v rámci výchovného poradenství. Jednání se zákonnými zástupci.

V rámci výchovného poradenství úzká spolupráce s výchovnými poradkyněmi i s metodikem prevence

Jednání s třídními učiteli – problematika výchovně vzdělávacích obtíží žáků, zhodnocení posudků z pedagogicko-psychologických poraden a zakomponování doporučení z PPP do konkrétních vyučovacích hodin, řešení otázek klimatu tříd, práce s problémovými žáky. Řešení sociálně-patologických jevů ve třídách, zejména otázka šikany.

Práce s třídními kolektivy

Vypracování zpráv z práce s třídními kolektivy, analýza a vyhodnocení.

Poskytování konzultací pedagogickým pracovníkům

Komunitní kruh pro pedagogické pracovníky

Spolupráce s vychovateli z internátu

Poskytnutí krizové intervence

Účast na mimoškolních aktivitách

PhDr. Hana Pospíšilová, DiS.

  tel. kontakt: mobil : 702 193 137                                                                    konzultační hodiny:        každý týden - ST    8,00 - 11,30 hod.

                        e-mail : psycholog@soubosonohy.cz                                                                                                            ČT  12,30 - 16,00 hod.

                        e-mail : pospisilova@soubosonohy.cz         

 

            Mimo konzultační hodiny se můžete na výše uvedené pracovníky ŠPP obrátit kdykoliv dle domluvy.

                                                                         

Jihomoravský kraj Aktivní projekty