Slovník

Slovník

Výrazy z oboru tepelné techniky

Adaptabilní režim

Plynule měnící se režim kotle podle požadavků od regulace. Adaptabilní regulace - na regulátoru s adaptabilní funkcí se nastaví pouze čas, ve kterém uživatel požaduje komfortní teplotu v místnosti a regulátor přesným a především úsporným způsobem sám reguluje teplotu.

Akumulační systém

Systém s cíleným uchováváním tepla nebo teplé vody v zásobníku - slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např. kotlů na tuhá paliva, elektrokotlů atd. Teplo z těchto zdrojů je uchováváno až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu. Výhoda použití akumulačních systémů je v tom, že všechny zdroje pracují vždy ve svých nominálních parametrech, tudíž s maximální možnou účinností, a to vždy přináší nejen vysokou úsporu nákladů na vytápění, ale také významně prodlužuje životnost spotřebičů.

Akumulační ohřev

Obecně je akumulačním ohřevem míněné ukládání energie (např. u pyrolytyckých kotlů), kterou získáme v určitou dobu výhodnějším způsobem, do většího množství hmoty, obvykle do vody s cílem ji využívat v době, kdy levný zdroj energie není již aktivní či výhodný.

Anticyklační funkce

Zabraňuje častému spínání kotle

Automatický provoz

Provoz kotle se samočinnou dodávkou paliva ze zásobníku.

Automatická regulace výkonu tepelným regulátorem tahu

Slouží k regulaci přístupu spalovacího vzduchu ke kotům na tuhá paliva při určité nastavené teplotě topné vody.

Automatický odvzdušňovací ventil

Je mechanické zařízení, které slouží k vypouštění vzduchových bublin z topné vody.

Brikety

Mechanicky stlačený uhelný prach nebo dřevěné piliny.

By-pass - teplotní

Zkrácený okruh ovládaný teplotím čidlem.

By-pass - tlakový

Zkrácený ohruh ovládaný tlakem čerpadla.

Cirkulační čerpadlo

Cirkulační čerpadlo zajišťuje cirkulaci teplé vody mezi ohřívačem teplé vody a odběrným místem. V odběrném místě je tak teplá voda k dispozici okamžitě.

Doba hoření

U kotlů s ruční dodávkou paliva je to nejdelší možná doba hoření náplně paliva, po které se nově přiložené palivo bezpečně zapálí od zbylé základní vrstvy.

Dvoustupňová regulace

Regulace na které lze nastavit dva různé výkony.

Ekodesign

Soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Ekodesign můžeme také definovat jako systematický proces navrhování a vývoje výrobku, který vedle klasických vlastností jako je funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost, technická proveditelnost, estetičnost apod., klade velký důraz na dosažení minimálního nagativního dopadu výrobku na životní prostředí, a to z hlediska jeho celého životního cyklu.

Ekvitermní regulace

Regulace závislá na vnější teplotě, je doporučována zejména pro větší byty či rodinné domky. U ekvitermních regulátorů je obvykle sledovanou veličinou vnější teplota, podle níž kotel zvyšuje nebo snižuje výkon. U nových ekvitermních regulátorů je sledovaná nejen venkovní teplota, ale regulátor lze nastavit tak, aby počítal i s vlivem skutečné vnitřní teploty.

Expanzní nádoba

Expanzní nádoba slouží k zachycování změn objemu topné vody v důsledku ohřátí či ochlazení topného systému. Expanzní nádoba tak chrání topný systém před poškozením v důsledku tlakových změn.

Elektrokotel

Zařízení pro vytápění s elektrickými topnými patronami. Teplonosné médium (voda) proudí kolem topných patron, ohřívá se a teče dále do radiátorů. Elektrokotel lze využít také jako doplňkový zdroj ve vytápěcí soustavě, kde základním topidlem je tradiční kotel na plyn nebo na tuhá paliva.

Energetický štítek

Grafická podoba štítku umožňuje kupujícím snadné porovnání různých výrobků. Jednotlivé výrobky se hodnotí podle třídy energetické účinnosti, do které jsou zařazené. A++ platí jako nejlepší třída energetické účinnosti.

Etážové topení

Při etážovém vytápění je kotel umístěn přímo v bytě, takže se sníží ztráty v rozvodu.

ErP

Jedná se ozkratku anglických slov Energy related Products, tj. "Výrobky spojené se spotřebou energie".

Hmotnostní tok spalin

Hmotnost spalin, která je za určitý čas dopravena komínem ven z prostoru spalování. Slouží jako jedna z veličin k výpočtu tahu komína a je udávána v g/s.

Hořák

Zařízení, které zajišťuje trvalé spalování pevného paliva a umožňující řízení spalovacího děje. Jak tato definice naznačuje, kotle s hořákem představují nejvyšší stupeň spalování pevných paliv, protože hořák umožňuje kontrolu spalovacího procesu řízeným přísunem paliva i spalovacího vzduchu.

Integrovaná chladicí smyčka

Bezpečnostní zařízení, které zabraňuje přehřátí kotle při provozu a následným škodám na majetku či zdraví.

Keramická tryska

Keramická tvárnice, ve které se mísí vzduch s plynem a vzniká hoření.

Kotel s ruční dodávkou paliva

Palivo je dodáváno ručně v intervalech závisejících na rychlosti hoření nebo tepelném výkonu.

Kondenzační kotle

U kondenzačních kotlů jsou spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie, maximálně využívány. Horké spaliny spolu s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě, a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie kondenzačního tepla získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55°C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu, je za optimálních podmínek dosaženo provozního normovaného stupně využití až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle až o 25 % nižší spotřebu paliva.

Koks

Palivo, pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odtraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000°C. Výhodou oproti jiným tuhým palivům je jeho relativně nízká prašnost.

Kotle na tuhá paliva

Zařízení pro vytápění ve kterém dochází ke spalování tuhých paliv, např. dřeva, uhlí, peletek.

Kotlové těleso

Základní část kotle (vyrobený z oceli nebo litiny), v níž se ohřívá topná voda. Dimenzování a konstrukce kotlového tělesa do značné míry předurčuje jeho celkové užitné vlastnosti a životnost.

Kotlový termostat

Na termostatu se nastavuje požadovaná teplota topné vody (většinou v rozmezí 30 - 90°C).

Litinové kotle na uhlí a peletky

Kotle určené pro spalování uhlí a peletek vyrobené ze slitiny železa s uhlíkem - uhlíku obsahující více než 2,11 %. Velkou předností litiny je vysoká odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízká pružnost.

Mikroprocesor

Hlavní řídící prvek elektronické řídící jednotky.

Modulace

Plynulá změna výkonu kotle při vytápění nebo ohřevu teplé vody.

Modulační regulace

Regulace, která na základě stanovených měřených, nastavitelných případně vypočítávaných parametrů plynule reguluje - moduluje výkon topného zařízení. Je k ní potřeba příslušný modulační regulátor, díky němuž se výrazně zvýší komfort obsluhy kotle. Kotel pak pracuje bez skokových změn a bezproblémově udržuje nastavené a požadované teploty.

Mikroprocesorový regulátor

Regulátor, který je vybavený mokroprocesorem a je schopný zvládnout řadu funkcí, díky němu se stabilizuje provoz kotle na základě měření teploty topné vody, může řídit i chod oběhového čerpadla, plynule řídí chod ventilátoru a tím dle nastavení optimalizuje chod kotle.

Nástěnné kotle

Závěsné kotle, které se připevňují na zeď.

Násypka

Část kotle z níž se dodává palivo pro spalování. Po otevření přikládacích dvířek ručně přiloží palivo určené pro provoz kotle na dobu v řadu několika hodin. Objem násypky je proto důležitý pro komfort obsluhy. Používá se také označení palivová šachta nebo přikládací prostor.

Nízkoteplotní koroze

Koroze vznikající při nízkých teplotách topné vody (pod 55°C).

Několikastupňové čerpadlo

Čerpadlo, u kterého je možno volit několik stupňů výkonu.

Oběh teplé vody - nucený systém

Cirkulace kapaliny v topném systému pomocí čerpadla, což zaručuje rychlejší oběh topné vody v soustavě.

Obousměrná komunikace

Touto komunikací se míní vzájemné předávání si potřebných řídicích dat mezi ragulátorem nebo dálkovým ovládáním a řídící jednotkou kotle s cílem rychlé zpětné vazby k zajištění komfortního a úsporného provozu topné soustavy. Podmínkou je digitalizace dat a použití mikroprocesorového řízení.

Odhořívání

Palivo postupně odhoří a spaliny jsou odváděny ve spodní nebo boční části kotle, přívod vzduchu pro spalování je řešen ventilátorem nebo přirozeným tahem.

Oběh teplé vody - samotížný systém

Využívá rozdílu specifické hmotnosti mezi teplou a studenou vodou. Jepotřeba trubek o velkém průměru, kotel musí být umístěn níž než otopná tělesa a rozvod musí být navržen tak, aby cirkulace byla rovnoměrná.

Ocelové kotle na uhlí a dřevo

Kotle určené pro spalování uhlí a dřeva vyrobené ze slitiny železa a uhlíku - obsah uhlíku je nižší než 2,11 %. Předností oceli je její relativně velká pevnost při nízké hmotnosti a možnost plné recyklace.

Ohniště

Část kotle skládající se z roštu a spalovacího prostoru.

Original quality

Značka originálních náhradních dílů dodávaných firmou Bosch Termotechnika s.r.o.

Plynulá regulace

Plynulá regulace přizpůsobí výkon kotle okamžité tepelné potřebě. Většinou se pohybuje v rozmezí 60 - 100 % výkonu kotle.

Primární vzduch

Prvotní vzduch po hoření - základním spalovací vzduch, který je přiváděn pod rošt topeniště.

Programátor

Časový spínač s možností naprogramování jednotlivých časů zapínání a vypínání kotle při určité teplotě.

Prohořívání

Spalování probíhá v celé dávce paliva, spaliny procházejí přes celou vrstvu paliva.

Prostorová regulace

Prostorové regulátory teploty v místnosti jsou vhodné pro malé a středně velké byty, měří teplotu v místnosti a porovnávají skutečnou teplotu s vaší požadovanou teplotou. Podle potřeby regulátor ohlašuje řídící jednotce v kotli, že je nutno zvýšit nebo snížit topný výkon a tím garantuje stálou teplotu a úsporný provoz.

Přímý ohřev

Způsob ohřevu topné vody pomocí topných tyčí, který je využíván u elektrokotlů. Voda je ohřívána ihned bez vřazeného výměníku.

Pyrolýza

Chemický proces zplynování např. dřeva, uhlí, viz Zplynování.

Připojovací příruby

Slouží k připojení kotle na topnpou soustavu.

Pelety, peletky

Dřevěné peletky se vyrábějí lisováním dřevěných pilin a hoblin jako vedlejší produkt při zpracování dřeva. Vyznačují se extrémní hustotou a nízkým obsahem vody. Používají se jako kvalitní ekologické palivo. Obsah vody je důležitým parametrem pro výhřevnost paliva i dlouhodobé opotřebení kotlů.

Pohotovostní provoz

Jedná se o provozní stav bez jakékoliv potřeby tepla tzv. útlumový stav, kdy je uzavřen přívod spalovacího vzduchu popřípadě i přívod paliva (u hořáku). Jakmile nastane potřeba tepla, systém se okamžitě aktivuje.

Pojišťovací ventil

Zařízení, které se při překročení nastaveného tlaku automaticky otevře, a tím odvede topnou vodu mimo topný systém. Chrání topnou soustavu proti přetlaku.

Popelník (popelníkový prostor)

Část určená k zachycování pevných zbytků spalování (popel/škvára). Uvnitř popelníku bývá popelníková zásuvka - vyjímatelná nádoba určená k odstraňování pevných zbytků spalování z popelníku.

Rošt

Konstrukční část kotle, na které leží základní vrstva paliva. Dochází zde k primárnímu hoření pevné "odplyněné" části paliva, pod rošt se tedy musí přivádět primární spalovací vzduch.

Sekundární vzduch

Druhotný spalovací vzduch, který se přivádí nad hořící vrstvu - nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva. Sekundární vzduch výrazně ovlivňuje kvalitu emisí. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během hoření.

Skoková regulace

Regulace přepínající předem nastavené výkony.

Smíšený provoz

Provoz kotle při kterém se využívá například přímotopný i akumulační systém.

Spražená regulace

Regulace ovládající jedním prvkem přívod primárního i sekundárního vzduchu.

Stacionární kotle

Kotle stojící na zemi.

Spalovací prostor

Část vnitřního prostoru kotle, v níž probíhá spalovaní paliva. Jedná se o celý prostor kotle nad roštem, ve kterém dochází k primárnímu hoření pevné hořlaviny i sekundárnímu vyhořívání prchavé hořlaviny. Proto se do části tohoto prostoru přivádí sekundární spalovací vzduch, který se směšuje s uvolněnou prchavou hořlavinou a podporuje tak její lepší vyhoření. U kotlů s ručním přikládáním paliva se spalovací prostor často prolíná s násypkou paliva, protože ta je umístěna nad roštem a palivo postupně nahořívá do její hloubky.

Stykače

Zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrických spojení u elektrokotlů.

Svorkovnice

Slouží k propojování více vodičů, které lze opětovně rozpojit. Vždy jde o dlouhodobé připojení, které provádí kvalifikovaný odborník. Může být součástí elektrického zařízení.

Silové vodiče

Slouží k přenosu elektrické energie.

Smíšený ohřev vody

Jedná se o ohřev vody jak přímý (např. průtokový ohřívač) tak i nepřímý (akumulační nádrž, zásobník, kombinovaný zásobník, několika valentní zásobník). Využíváme tam, kde máme možnost většího počtu zdrojů a můžeme variabilně dle výhodnosti měnit.

Spalinové cesty

Prostory uvnitř kotle, které navazují na spalovací prostor a proudí jimi spaliny. Teplota zde by měla být již tak nízká, že je ukončeno spalování a v tomto prostoru dochází pouze k přenosu tepla z horkých spalin přes teplosměnnou plochu do otopné vody. Konstrukční část kotlového tělesa, která vymezuje spalinové cesty, se nazývá výměník tepla.

Spalinový ventilátor

Slouží k odvodu spalin ze spalovacího prostoru.

Spaliny

Spaliny vznikají mj. při spalování paliv, jako je např. dřevo, peletky nebo uhlí. Jejich složení závisí na příslušném palivu. Převážně se skládají z vodní páry a oxidu uhličitého (CO2). Kromě toho obsahují podle druhu paliva látky zatěžující životní prostředí.

Terciální vzduch

Terciální vzduch umožňuje pyrolytických kotlů zplynování částic a plynů, které by normálně unikly do komínů a znečišťovaly tak životnímu prostředí.

Termočlen

Prvek reagující na teplotu média, který je součásti např. trojcestného ventilu.

Tepelný výměník

Přenáší teplo vytvořené hořákem na vodu v topném okruhu.

Tepelný příkon

Množství tepla přivedeného do spalovací komory kotle palivem za jednotku času. Je to tedy teplo vyjádřené výhřevností paliva. U malých teplovodních kotlů se tepelný příkon a tepelný výkon udávají v kilowattech. 

Tepelný výkon

Tepelný výkon je množství tepla předaného teplonosné látce (vodě) za jednotku času.

Tepelný výkon - jmenovitý

Je nejvyšší trvalý tepelný výkon stanovený výrobcem pro určitý druh paliva.

Tepelný výkon - maximální

Nejvyšší nastavitelný tepelný výkon při podmínkách stanovených výrobcem. Tento výkon lze nastavit na kotli pouze krátkodobě a výrobce již negarantuje dosažení parametrů pro dlouhodobý provoz (účinnost).

Termomanometr

Sdružený ukazatel teploty a tlaku vody topné soustavy.

Třída kotle dle EN 303-5

Norma evropské unie, upravující povolené emise kotlů.

TV

Teplá voda

Univerzální kotel

Je vhodný pro více druhů paliv, např. dřevo, uhlí a pelety. Nebo se používá i ve významu, kdy lze kotel sestavit v pravém nebo levém provedení.

Účinnost kotle

Podíl využité energie k vložené energii. Udává se v procentech.

Vnější izolace kotle

Každý kotel musí mít tepelnou izolaci, která musí být odolná vůči běžným mechanickým a tepelným namáháním. Musí být zhotovena z nehořlavého materiálu a při běžných podmínkách se nesmějí uvolňovat zdraví škodlivé látky.

Zplynování

Způsob spalování založený na tepelném rozkladu dřeva na různé látky, které tvoří dřevní plyn. Tento plyn je následně spalován v uzavřeném prostoru kotle, díky tomu je dosaženo vyšší účinnosti kotle.

Zplynovací kotel

Kotel využívající zplyňovací způsob spalování. Pro optimální spalování je speciálně přizpůsobena konstrukce kotle - velká spalovací komora, optimální množství spalovacího vzduchu a dostatečně vysoká teplota spalování.

Žáruvzdorná vyzdívka (tvarovky, trysky)

Jedná se o části vyrobené z keramických materiálů s vysokou akumulační schopností. Jako vyzdívky spalovací komory se zpravidla používá levnější šamot, který udržuje v ohništi vysokou teplotu nutnou pro kvalitní průběh spalování. Pokud se plamen "dotkne" vodou chlazených stěn kotlového tělesa, ihned se ochladí a spalovací proces se přeruší, proto se vyzdívka používá k "odclonění" studených stěn kotlového tělesa od spalovacího prostoru. U moderních konstrukcí se používá žárobetonových dílů různých tvarů k usměrnění plamene nebo přímo ke konstrukci roštů či spalovacích a dohořívacích komor. V tomto případě je nutné použít speciálních hutných žárobetonů s vysokou pevností a vysokou pracovní teplotou (> 1300°C).

Kotle na uhlí a dřevo, elektrokotle I I DAKON [online]. [cit.2020-01-09]. Dostupné z: www.dakon.cz

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty