Provozní technika (nástavba)

Provozní technika (nástavba)

Kód oboru: 23-43-L/51

2 leté denní studium 

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání ve strojírenství. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti v oblasti strojírenské  výroby, ekonomiky podniku, výpočetní techniky atd., čímž rozšiřuje uplatnění absolventů na trhu práce. Je zakončeno maturitní zkouškou.

Příklady možných pracovních pozic strojírenského charakteru: mistr provozní jednotky, dispečer, dílenský plánovač, technický manažer provozu.  

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Přehled oborů vzdělání s výučním listem, jejichž absolventi mohou být přijati do nástavbového studia

Obsah vzdělání

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Výpočetní technika a CAD systémy

Technologie, technická mechanika, technické měření

Stroje a zařízení a jejich provoz

Technické materiály využívané ve strojírenství, způsoby zpracování těchto materiálů

Technická dokumentace

Praxe na konci prvního ročníku

Uplatnění absolventa

Střední technickohospodářské funkce strojírenského charakteru

V odvětví strojírenství, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství, případně i služeb

V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení, dopravních prostředků

Při řízení a organizaci strojírenského provozu

Mistr provozní jednotky

Dispečer

Dílenský plánovač

Technický manažer provozu

Další studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách strojírenského nebo ekonomického zaměření

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Jihomoravský kraj Aktivní projekty