Kominík

Kominík

Kód oboru: 36-56-H/01

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí základy zdění, šamotování a omítání, základy ručního zpracování kovů, čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalování komínů, připojování spotřebičů na plynná paliva na kouřovou cestu, čištění spotřebičů paliv pro lokální vytápění, provádění kontrol kouřovodů, revize kouřových cest a vydávání zpráv o jejich výsledcích, měření složení plynných spalin a vyhodnocování naměřených hodnot.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Základy zdění a omítání

Základy ručního zpracování kovů

Stavba jednovrstvého zděného komína

Stavba systémových komínů

Čištění průduchů komínů a kouřovodů

Čištění spotřebičů

Vypalování komínů

Připojování spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva

Provádění kontrol spalinových cest a technického stavu spotřebičů

Měření složení spalin a vyhodnocení naměřených hodnot

Zpracování protokolu o kontrole spalinových cest

Orientace v technické dokumentaci

Obsluha výpočetní techniky

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Sanace a výstavba komínů

Frézování komínových průduchů

Vypalování komínů

Čištění spotřebičů a spalinových cest

Kontrola spalinových cest

Vystavení protokolu o kontrole spalinových cest

Montáž kouřovodů a vzduchospalinových cest

Připojování spotřebičů na všechny druhy paliv

Spolupráce s cechem kominíků

Po získání 5leté praxe možnost získání kvalifikace revizního technika spalinových cest

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty